Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000020372574 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 2037 2574
Name: 
Neirop, Dirk Rembrand van
Nierop, D. Rembrantz. van
Nierop, Dirck Rembrandtsz van
Nierop, Dirck Rembrantsz van
Nierop, Dirk Rembrandtsz
Nierop, Dirk Rembrandtsz van
Nierop, Dirk Rembrantsz. van
Nierop, Dyrck Rembrantsz van
Nierop Rembrantsz, Dirck van
Rembrand, Dirk
Rembrandtsz van Nierop, Dirck
Rembrandtsz van Nierop, Dirk
Rembrantsz, Dirck
Rembrantsz van Nierop, Dirck
Rembrantsz van Nierop, Dirk
Rembrantz van Nierop, Dirk
Rembrantz van Nierop, Dyrck
Rembrentz van Nierop, Dyrck
Van Nierop, Dirck Rembrandtsz
Van Nierop, Dirk Rembrantsz
Dates: 
1610-1682
Creation class: 
Cartographic material
cre
Language material
Manuscript language material
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
Doncker, Hendrick (I, Amsterdam)
Goedesberg, Gerrit van (Amsterdam)
Goos, Pieter (1615-1675)
Lootsman, Jacob (Amsterdam)
Lootsman, Theunis Jacobsz (Wed.) (Amsterdam)
Nierop, Pieter Rembrantsz van (1683-1709 fl)
Saeghman, Gillis Joosten (1619-1704)
Saeghman, Gillis Joosten (Amsterdam)
Storck, Abel van der (Amsterdam)
Storck, Abel van der (wed., Amsterdam)
Traudenius, D.
Titles: 
Almanach, na den nieuwen-stijl van acht achter-een-volgende jaaren : gecalculeert op den meridiaen der stadt Amsterdam.
Almanak.
By-voeghsel op 't onderwijs der zee-vaert
Cleyne comptoir almanach, op het jaer ons Heeren duysent ses-hondert ses-en-vijftigh: nae de nieuwen en ouden-stijl ...
correspondence of Dirck Rembrantsz van Nierop (1610-1682), The
Des aertrycks beweging, en de sonne stilstant, bewijsende dat dit geensins met de christelijcke religie is strijdende, ...
Des aertrycks beweging, en de sonne stilstant, bewijsende dat dit geensins met de Christelijke religie is strijdende waer in dat alle redenen en argumenten, die tot noch toe hier tegen ingebracht zijn, wederleyt ende beantwoort worden. Met noch verscheyden Aenmerckingen, soo van de vindingh der lenghte van Oost en West, en anders: ...
Des aertrycks beweging, en de sonne stilstant, bewijsende dat dit geensins met de christelijke religie is strijdende. : Waer in dat alle reedenen en argumenten, die tot noch toe hier tegen ingebracht zijn, wederleyt ende beantwoort worden. Met noch verscheyden aenmerckingen, soo van de vindingh der lenghte van oost en west, en anders...
Dubbelt Nierper graedt-boeck, inhoudende de tafelen van de declinatie der sonne, midtsgaders der noord-sterren, en andere voorname vaste sterren : berekent op de meridiaen deser landen
Eenige oefeningen, in God-lijcke, Wis-konstige, en Natuerlijcke dingen ...
Eenige oefeningen in godlijcke, wiskonstige en natuerlijcke dingen. : Waer in dat gehandelt wordt. Ten eersten, van des werelts scheppinge; Ten tweeden, een meetkonstige beschryvinge des gehelen aertkloots. Ten derden, het maeksel van alderhande kaerten. Ten vierden, van de cometen of staert-starren haer verschijninge
Eenige oefeningen. Part 2
Generale beschryvinge der son-eclipsen
Generale beschryvinge der son en maen eklipsen, van 't jaer 1683 totten jare 1700
Hoveniers-almanach
J. Stichters Nieropper almanach na den nieu, ende oude stijl op het schrickel jaar O.H. 1680.
J. Stichters Schryf-almanach na den nien, en oude stijl, op het jaer ons Heeren, 1681. Voorsien met alle de jaer-marckten, kermissen ... Nevens het op ende onder gaen der maen door Dirck Rembrantsz van Nierop.
Kleyne comptoir almanach, op het jaer ons Heeren duysent ses-hondert seven-en-vijftigh: na de nieuwen en ouden-stijl ...
Kleyne Zaagmans almanach na de nieuwe en oude stijl: op 't jaer ... 1674. Met alle de jaer, paerde, beeste en leer-marckten. De dagelijkse maneschijn
kort begrijp van alle Langhs- en Dwars-coursen van d'Oosterse, Noordtse, Westerse en Straetse scheepvaert, Een : Soo na een rechtwijsend, als na de hedendaaghse waergenoomene mis-wijsende Compassen gevoeght ...
Kort begrijp van de nieuwe lichtende columne, ofte Zee-spiegel, inhoudende langhs en dwars-courssen van de ... schip-vaert.
Kort begrip van de nieuwe lichtende columne, ofte zee-spiegel, ...
kort by-voeghsel op de Friesche sterre-konst, dienende tot nader verklaringe over de sestien leer-stucken des tweden boecx, Een : aengaende de ware son en maens-plaetsen, de volle en nieuwe manen, haer eclipsen of verduystringen : als oock de tafelen daer toe dienende : ende voort uyt de gestelde tafelen, de plaetsen der planeten te vinden op alle gegeven tijdt
kort by-voeghsel op de Friesche sterre-kunst
Kort kronijcxken, van 't begin des wereldts tot den huydigen dagh
Korte chronijck van alle de gedenckwaerdighe gheschiedenissen ..
Logarithmus tafelen van sinus, tangens, en secants, en het gebruik des zelfden in klootsche driehoeken ... : met een heel klaer en bescheidelik onderwijs, en eenige aerdige voorbeelden verçiert
Mathematische calculatie, dat is wiskonstige rekening : leerende het vinden van verscheyden hemelloopsche voorstellen, ... : als mede 't beschrijven en uytrekenen der Zonweysers : noch de wis-konstige Musyka ...
Mathematische calculatie, dat is, Wiskonstige rekening: leerende het vinden van verscheyden hemelloopsche voorstellen, en dat door de tafelen sinus tangents of logarithmus wiskonstelick uyt te rekenen : als oock tuyghwerckelick op een liniael uyt te passen. Als mede 't beschrijven en uytrekenen der zonwysers zijnde alles seer vermakelick voor de liefhebbers deser konst, ende niet min gedienstigh voor schippers en stuurlieden. Noch is hier bygevoeght de Wis-konstige musyka: waer in getoont wort, de oorsake van 't geluyt, de redens der zangh-toonen, en verscheyden dingen tot de zangh en speel-konst behoorende
Nederduytsche astronomia, dat is: onderwijs van den loop des hemels, 1658 :
Nederduytsche astronomia, dat is: Onderwijs van den loop des hemels ... Hier by gevoeght een Aen-hangh, dienende tot naeder verklaeringhe over den loop des hemels, als oock eenighe voorbeelden der son-eclipsen ...
Nederduytsche astronomia : dat is: onderwijs van den loop des hemels, leerende het vinden der plaetsen en bewegingen der vaste sterren, son en maen ...
Nederduytsche astronomia, synde een kort doch volkomen onderwys van den loop des hemels
Nier-per Graed-boeck, ...
Nieroper schatkamer, waer mee dat de konst der stuerluyden door seeckere gront regulen geleert en gebruikt kan worden
Nieropper Schrijf-almanach na den nieuwen en ouden stijl, op het jaer onses Heeren, 1675 : versien met al de jaer- paerde- beste- en leer-mark marckten, vacantien, sonne-tafel, water-getyden, ... veerschepen en poort klok, etc.
Nieu-Nierper Graed-boek , inh. de Tafelen van de Deklinatie der Sonne, als ook de vaste Sterren, so wel ten Noorden als ten Zuiden ...
Nieu-Nierper graed-boek, inhoudende de tafelen van de deklinatie der sonne, als ook de vaste sterren, so wel ten Noorden als ten Zuiden ..
Nieut dubbelt Nierper Graed-Boeck ...
Nieuw Nieroper Graad-boek, inh. de Tafelen van de Zons Declinatie, op nieuws uitgerekent ...
Nieuw Stuermans Graed-Boek, inhoudende de Tafelen der Son en Sterren Declinatie, uytgerekent tot het Jaer 1720, 't : neffens veele Plaatsen haar lengte, als mede haar Polus hoogten : het verschil des Tijds tussen de Son en Maan, ook een Almanak voor eenige toekomende Jaren, en meer andere nodige Werken
Nieuw verbetert Nieroper Graed-Boek, inhoudende de Tafelen van de Declinatie der Sonne aanvang nemende primo january, Ao. 1701 eyndigende ultimo December, Ao. 1732. ...
Nieuwt dubbelt Nierper graed-boeck, inhoudende de tafelen van de declinatie der sonne, mitsgaders der Noordt-sterren, en andere voorname vaste sterren : berekent op den meridiaen deser landen. Al t'samen van nieuws overgesien, ende de sons declinatie van nieus uytgerekent, als oock met verscheyde tafelen verbetert
Nieuwt dubbelt Nierper graedt-boeck, inhoudende de tafelen van de declinatie der sonne, mitsgaders der noort-sterren en andere voorname vaste sterren : berekent op den meridiaen deser landen. Al t'samen van nieuws overgesien ende de sons declinatie van nieus uyt-gereekent als oock met verscheyden tafelen verb.
Onderwijs der zee-vaart : en andere wercken
Onderwijs der zee-vaert, en andere wercken
Onderwys der zee-vaert. Appendix
Onderwys der zee-vaert, en andere wercken
Onderwys der zee-vaert, en andere werken
Onderwys der zee-vaert, inh. de voornaemste stucken der Stuer-luyden ... : desen laetsten Druck van Nieus ... oversien
Onderwys der zee-vaert, inhoudende de voornaemste stucken der stuer-luyden: ...
Onderwys der zee-vaert, inhoudende de voornaemste stucken der stuurluyden, zijnde alle seer nut en vermaeckelijck, soo voor de zeevarende, als oock alle die dese konst beminnen
Ontdekking van't onbekende Suit-lant
Oprechte Nieuwe Nieroper Graed-boek, inh. de Tafelen van de Declinatie der Sonne, over den Jare 1703 ... : ook de Almanacken voor eenige toekomende Jaren, tot 1711
Prognosticatie, op de iaerghetijden en eclipsen, voor den jare 1659
Schryf-almanach
Tijdt-beschrijvinge der wereldt : waer in gehandelt wordt, ten eersten, van des wereldts ouderdom, ... ten tweeden, van den feesten Israëls, ... ten derden, van de voornaemste geschiedenissen des wereldts, ... ten vierden, van onse burgerlijcke tijdt, ...
Tijdt beschrijvinge der wereldt. Waer in gehandelt wordt, ten eersten, van des werelts ouderdom, ...
Tijdt-beschrijvinge der wereldt. Waer in gehandelt wordt, ... van des wereldts ouderdom ...; van de feesten Israëls ...; van de voornaemste geschiedenissen des wereldts ...; van onse burgerlijcke tijdt ...
Tijdt-beschrijvinge der werelt. Waer in gehandelt wordt, ten eersten, van des werelts ouderdom, ...
Tijdt-beschrijvinge der werelt : waer in gehandelt wordt ... van des werelts ouderdom ... de feesten Israëls ... de voornaemste geschiedenissen des werelts ... onse burgerlijcke tijdt ...
Tijdt beschrijvingen der wereldt
Tijdtbeschrijvinge der wereldt
Tweede deel op de Wiskonstige Rekening, welke sijn eenige aenteykeningen, dienende tot verbetering en vermeerdering des selfden ...
Tweede deel van enige oefeningen, 'twelk is in geographia ofte aertkloots-beskrijvinge.
Tydt beschryving der werelt
Waßende Graade Paskaardt Vertondende alle Zeekusten van Europa. - [s.a.]
Wassende Graade Paskaardt vertonende alle de Zeekusten van Europa : [document cartographique]
Wassende graade paskaart vertonende alle de Zeekusten van Europa, de geheele middelandsche Zee, als cock ten Noordwesten, en Noordoosten soo veer als ons tot noch toe bekent is geteeckent
Wassende graade paskaart, vertonende alle de zeekusten van Europa, de geheele Middelandsche Zee, als oock ten Noordwesten, en Noordoosten soo veer als ons tot noch toe bekent is
Wis-konstige musyka: vertoonende de oorsaecke van 't geluyt, de redens der zanghtoonen telkonstigh uytgereeckent, ende het maken en stellen der speeltuygen. Als mede van der ouden musijck, en verscheyden gevoelens der selfder, zijnde alles seer gedienstigh en vermakelick voor musikanten, organisten, of andere instrument-speelders.
Wiskonstige musyka : vertoonende de oorsaecke van 't geluyt, de redens der zanghtoonen telkonstigh uytgereeckent, ende het maken en stellen der speeltuygen ...
Wiskonstige Rekening
Zaagmans Almanach, na de nieuwe en oude-stijl, op 't schrickel-jaer ... 1680. : Voorsien met de jaer-marckten, paerde-, beeste- en leer-marckten; de op en ondergangh van de maen door Dirck Remb. van Nierop.
Zaagmans comptoir almanach op't iaer [...] M.DC.LXXXIII.
Zaagmans Comptoir almanach op 't iaer ons Heeren Iesu Christi, M. DC. LXXVIII. na de nieuwe en oude-stijl. : Versien met de jaer-marckten, paerde, beeste- en leer-marckten: daer neven een prognosticatie, op alle nieuwe volle en quartier-maenden. De dagelijkse uuren van des maens, op en ondergangh
Zaagmans Comptoir almanach op 't jaer ons Heeren Jesu Christi, 1678 na de nieuwe en oude-stijl
Zaagmans Comptoir almanach op 't jaer ons Heeren Jesu Christi, 1681
Zaagmans Comptoir almanach op 't jaer ons Heeren Jesu Christi 1683. ... Daer neven een prognosticatie, op alle nieuwe volle en quartier-maenen. De dagelijkse uuren van des maens, op en onder -gangh door Dirck Rembrantsz van Nierop, mathematicus. ..
Zaagmans Comptoir almanach op 't jaer ons Heeren Jesu Christi, M.DC.LXXV. na de nieuwe en oude-stijl. Versien met alle de jaer-marckten, paerde, beeste- en leer-marckten: Daer neven een prognosticatie, op alle quartieren van de maen, &c. Oock de dagelijckse uuren van des maens op en onder-gangh door Dirck Rembrantsz van Nierop, mathematicus. Mitsgaders de vacantien voor den Hove van Hollant ... en der stadt Amsterdam; tot gerief van burger en koopman. Door Gillis Joosten Zaagman.
Zaagmans Comptoir almanach op 't jaer ons Heeren Jesu Christi, M. DC. LXXXI. Na de nieuwe en oude-stijl. : Versien met de jaer-marckten, paerde, beeste- en leer-marckten: daer neven een prognosticatie, op alle nieuwe volle en quartier-maenden. De dagelijkse uuren van des maens, op en onder-gangh
Zaagmans Comptoir almanach op 't schrickel-jaer ons Heeren Jesu Christi, M.DC.LXXVI. na de nieuwe en oude-stijl. Versien met alle de jaer-marckten, paerde, beeste- en leer-marckten: ... Oock de dagelijckse uuren van des maens op en onder-gangh door Dirck Rembrantsz van Nierop, mathematicus. Mitsgaders de vacantien voor den Hove van Hollant ... en der stadt Amsterdam; tot gerief van burger en koopman. Door Gillis Joosten Zaagman.
Zon en maans-Loop volgens de Tafels uit de Astronomia ... waar door de waare quartier-tyden van de maan en de eclipsen met weinige moeite van bladeren, kunnen berekent worden
Notes: 
Sources: 
TEL