Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000066876460 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 6687 6460
Name: 
Geriz
Griz
Riz (ha-Leṿi)
Solivitsiḳ, Yitsḥaḳ Zeʼev (ha-Leṿi)
Soloṿaitsiḳ, Yitsḥaḳ Ze'ev
Soloṿaitsiḳ, Yitsḥaḳ Zeʼev (ha-Leṿi)
Soloveichik, Isaac Ze'ev
Soloveichik, Isaac Ze'ev ha-Levi
Soloveichik, Isaac Zeʼev (ha-Levi)
Soloveichik, Yitzchok Zeʼev (ha-Levi)
Soloveichiḳ, Yitzḥaḳ Ze'ev
Soloveitchik, Yitchok Zev
Soloveitchik, Yitzchok Zev
Soloveitchik, Yitzchok Zev (ha-Levi)
‏גרי"ז
גריז
הגרי"ז
הלוי, יצחק זאב
יצחק זאב הלוי סאלאוויציק
יצחק זאב הלוי סולוביציק
סאלאווייטשיק, יצחק זאב
סאלאווייציק, יצחק זאב
‏סאלאווייציק, יצחק זאב‏ (‏,הלוי‏)
סאלאווייציק, יצחק זאב (הלוי)
‏סאלאווייציק, יצחק זאב הלוי,‏ (‏ha-Leṿi)
סולוביטשיק, יצחק זאב (הלוי)
סולובייצ״יק, יצחק זאב (הלוי)
סולוביצ'יק, יצחק זאב
סולוביציק, יצחק זאב (הלוי)
סוליביציק, יצחק זאב (הלוי)
רי״ז
רי״ז (הלוי)
Dates: 
1886-1959
Creation class: 
Language material
Related names: 
Shulzinger, Mosheh Mordekhai (ha-Leṿi.)
Soloveichik, Ḥayyim (1853-1918)
Soloveichik, Joseph Baer (1820-1892)
גערליץ, מנחם מענדיל
חיים הלוי מבריסק
חיים, הלוי
יוסף דובר הלוי סולוביצ׳יק
סולוביצ'יק, חיים (1853-1918)
שולזינגר, משה מרדכי בן יצחק (1941-2010)
שולזינגר, משה מרדכי הלוי
Titles: 
Bet ha-Leṿi, 1985 or 1986:
Correspondence
Hagadah shel Pesaḥ : mi-Bet Leṿi : mi-Toratam ṿe-halikhotehem shel ... Rabenu Ḥayim ha-Leṿi, Maran Riz ha-Leṿi ...
Hagadah shel Pesaḥ shirat ha-Leṿiyim : beʼurim be-divre ha-Hagadah
Haggadah.
Ḥidushe ha-Geraḥ ʻal ha-Shas.
Ḥidushe Rabenu ha-Geriz, ha-Leṿi, 1989 or 1990:
Ḥidushe Rabenu ha-Geriz ha-Leṿi : ʻal Masekhet Soṭah, ʻinyanim be-sugyot ha-Shas. Ḥidushe Rabenu ha-Gerid ha-Leṿi : ʻinyanim be-sugyot ha-Shas.
Ḥidushe Rabenu ha-Graz Salavetsik mi-pi ha-shemuʻah ʻal ha-Torah.
Igrot Maran Riz ha-Leṿi ha-Rav mi-Brisḳ
Ḳunṭres ha-moʻadim : mi-Torat Brisḳ : ḳovets ḥidu. T. be-ʻinyene ha-moʻadim
Ḳunṭres Liḳuṭe ha-moʻadim u-ḳer. ha-T. : ṿe-hu halakhot ṿe-hanhagot shel ... ha-Gra mi-Ṿilna ... ṿe-Rabenu Baʻal Nefesh ha-Ḥayim ... Avraham Yeshaʻ. Ḳarelits ... Yitsḥaḳ Zeʼev ha-Leṿi Soloveitsiḳ ... devarim she-nilḳeṭu mi-sefarim rabim ... .
life and times of Reb Rephoel Soloveitchik of Brisk, c1999:, The
Liḳuṭe ha-Geriz : ṿe-hu leḳeṭ mi-tokh sefarim she-nidpas ba-hem ḥidushe Torah
Liḳuṭe ha-moʻadim u-ḳer. ha-T.
Maʻtiḳe shemuʻah : ṿe-hu ḥidu. T., heʻarot ṿe-heʼarot
Meʼasef Shaʻare Torah, 1960:
Netivot rabotenu
Otsrot rabotenu mi-Brisḳ : amarot ṭehorot, yesodot neʼemanim u-fenine ḳodesh
Penine Rabenu ha-Geriz
Sefer Igrot Maran Riz ha-Leṿi "ha-Rav mi-Brisḳ" : ḳovets igrot u-mikhtavim, shevivim mi-shulḥan gavoha mi-kivshono shel ... Maran Rabi Yitsḥaḳ Zeʼev ha-Leṿi Soloṿaitsiḳ, z. ts. ṿe-ḳ. l.l. h.h., ha-gavad di-Brisḳ
Sefer Maʻtiḳe shemuʻah
Sefer Netivot rabotenu : le-vet ha-Leṿi Brisḳ
Sefer Penine Rabenu ha-Geriz : ha-g. a.b.d. di-Brisḳ
Sefer Torah or : kolel beʼurim ṿe-ḥidushim, heʻarot ṿe-heʼarot ʻal Sefer Ḥidushe Maran Riz ha-Leṿi ʻal ha-Torah
Selections.
Shirat ha-Leṿiyim
Torah or
Yalḳuṭ mikhtavim mi-maran ha-Geriz mi-Brisḳ
‏אגרת מרן רי"ז הלוי הרב מבריסק
אוצרות רבותינו מבריסק : אמרות טהורות, יסודות נאמנים ופניני קודש
גילוי דעת על דבר הציונית[!]
גלוי דעת על דבר הציונות
הגדה של פסח : מבית לוי (בריסק) : קובץ הוספות
הגדה של פסח שירת הלויים : [מבית בריסק] : ביאורים בדברי ההגדה
חדושי הגר"ח השלם : עם מפתחות על הש"ס, ענינים
חדושי הגר"ח והגרי"ז : כולל: א. חדושי מרן הגרי"ז ... על מסכתות זבחים, מנחות, תמורה, ערכין, סוטה, נזיר ; ב. חדושי מרן הגר"ח ... ומרן הגרי"ז ... על סדר טהרות וענינים שונים.
חדושי הגרי"ז על תנ"ך ואגדה
חדושי מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם : חדושים וביאורים
חדושי מרן רי"ז הלוי על התורה
חדושי רבינו הגר"ז סאלאוויציק על התורה : מפי השמועה.
‏חדושי רבינו הגרי״ז הלוי :‏ ‏על מסכת סוטה, ענינים בסוגיות הש״ס. חידושי רבינו הגרי״ד הלוי : ענינים בסוגיות הש״ס.
חדושי רבינו הגרי"ז סאלאווייציק על התורה : מפי השמועה.
חדושי רבינו הגרי"ז סאלאוויציק על התורה : מפי השמועה.
חדושי רבנו הגר"ז סולוביציק על התורה
חדושי רבנו הגרי"ז הלוי : חדושים ובאורים למסכתות ...
חדושי רבנו הגרי"ז הלוי : חדושים ובאורים על מסכת: זבחים, מנחות, ערכין, תמורה, נזיר, סוטה
חדושי רבנו הגרי"ז סולוביצ'יק על התורה
חידושי הגר"ח והגרי"ז
‏חידושי הגרי״ד
‏חידושי הגרי״ז : סוטה
חידושי הגרי"ז על תנך ואגדה : מפי השמועה י"ל בארה"ב ועתה נוספו בו למעלה מ-ק' סימנים ...
חידושי רבנו הגרי"ז
‏ילקוט מכתבים ממרן הגרי״ז מבריסק /‏
יקרא דחיים
ליקוטי הגרי"ז : והוא לקט מתוך ספרים שנדפס בהם חדושי תורה משמו של ... מרן יצחק זאב הלוי סאלאווייציק ...
ליקוטים מחידושי רבותינו הגר"ח והגרי"ז : על מסכת כריתות : ובסופו נוסף קונטרס חד"ת על סדר הדף בפרק ב'
לקוטי הגרי"ז
לקוטים מחדושי רבותינו הגר"ח והגרי"ז
מי יתנך כאח לי
מכתב קדשו
מעתיקי שמועה : והוא חידו״ת, הערות והארות
מרן הגאון אב"ד מבריסק למען קרן השביעית : של הישובים האגודאים קוממיות וכפר גדעון.
נתיבות רבותינו
סדר ברכת המזון : עם פנינים ממשנתו של מרן הגרי"ז הלוי סולוביצ'יק, מכונסים וערוכים מספריו ומהכתבים המיוחסים לבית בריסק ...
ספר אגרות מבית הלוי : ובו נקבצו כשלש מאות מכתבים והסכמות
‏ספר אגרות מרן רי"ז הלוי "הרב מבריסק"‏ : ‏קובץ אגרות ומכתבים, שביבים משולחן גבוה מכבשונו של ... מרן רבי יצחק זאב הלוי סאלאווייציק, זצוקללה"ה, הגאב"ד דבריסק‏
ספר חדושי רבנו הגרי"ז : הלוי למסכת בכורות, תמורה.
ספר חדושי רבנו הגרי"ז הלוי : ... למסכתות תמורה, ערכין, כריתות, תמיד, נזיר, סוטא, יומא, קונטרס המועדים, ענינים שונים.
ספר מעתיקי שמועה : והוא חידו"ת, הערות והארות
ספר נתיבות רבותינו לבית הלוי בריסק : [תורתם ומשנתם, הנהגתם ואורחות חייהם של רבותינו ... לבית הלוי מבריסק]
‏ספר פניני רבנו הגרי״ז :‏ ‏הגאב״ד דבריסק /‏
ספר שרשים במסכת ברכות : בירור במקצת מיסודי המסכת ומשרשי הסוגיות ... הנובעת בתורת רבותינו לבית בריסק ...
ספר תורה אור : כולל ביאורים וחידושים, הערות והארות על ספר חידושי מרן רי״ז הלוי על התורה
פניני רבנו הגרי״ז
קונטרס המועדים מתורת בריסק : קובץ חידו"ת בעניני המועדים
קונטרס ליקוטי המועדים וקריאת התורה : והוא הלכות והנהגות של ... הגר"א מווילנא ... ורבנו בעל הנפש החיים ... אברהם ישעי' קרליץ ... יצחק זאב הלוי סאלאווייציק ... דברים שנלקטו מספרים רבים ... .
קונטרס מלחמתה של תורה
שירת הלויים
שעורי הגר"ח : ... על ענינים שונים [בש"ס] ...
תורה אור
תורת ראשי הישיבות : מסכתא קידושין... : מאסף שיעורי וחידושי ראשי הישיבות... מדור העבר, ערוך על סדר הדף... ובסופו: מראי מקום לכל שאר שיעורי... ראשי הישיבות שנדפסו בספריהם... על סדר הדף
תפלות.
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI WKP