Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 000000007735879X | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7735 879X
Name: 
Abi Zimra, David ben Solomon ibn
David B. Solomon Ibn Abi Zimra
David, Baàl ha-Metsudah
Daṿid (Baʻal ha-Metsudah)
David ben Salomo ibn Abi Simra
David Ben-Salomo Ibn-Abu-Simra
David ben Salomo ibn Samiro
David Ben-Salomo Ibn-Simra
David ben Shelomo ibn Abi Zimra
David Ben-Solomon Ibn-Abi-Zimra
Daṿid ben Zimra
David Ibn-Abi-Zimra
David Ibn-Zimra
Ibn-Abi-Zimra, David Ben-Solomon
Ibn Zimra, David
Radbaz
Radvaz
Rdbz
Simra, David Ibn Abi
Zimra, David B. Solomon Ibn Abi
אבי זימרא אבן, דוד בן שלמה
אבי זמרא, דוד בן שלמה אבן
אבן זמרא, דוד בן שלמה
בן זמרא, דוד בן שלמה אבן
דוד אבן זמרא
דוד בן זימרא
‏דוד בן זמרא
דוד בן זמרא (הרדב״ז)
דוד בן זמרא (רדב"ז)
דוד בן זמרה
דוד בן שלמה אבי זמרא
דוד בן שלמה אבן אבי זמרא
דוד בן שלמה אבן אבי זמרא (הרדב״ז)
דוד בן שלמה אבן אבי זמרא (רדב״ז)
דוד בן שלמה אבן זמרא
דוד בן שלמה ן׳ אבי זימרא
דוד בן שלמה ן׳ אבי זמרא
דוד בן שלמה ן׳ זמרא
דוד ן׳ אבי זמרא
דוד ן׳ זמרא
הרדב"ז
זמרא, דוד בן שלמה אבי
זמרא, דוד בן שלמה אבן
זמרא, דוד ן׳
מוהרדב״ז
רדב״ז
Dates: 
active 1513-1573
Creation class: 
Computer file
Language material
Manuscript language material
Related names: 
Tsuriʼel, Mosheh Yeḥiʼel
חגיז, יעקב
חגיז, משה בן ישראל יעקב (1671-1738?)
יששכר דב בר בן עלקא בן מאיר, הלוי
משה בן מימון, 1138 (1204)
צוקערמאן, דוב בעריש
‏צוריאל, משה
קורקוס, יוסף הזקן
שטרית, משה אבן
תלמוד תורה (ליוורנו)
Titles: 
Divre Daṿid
Kelale ḳitsur Sefer ha-peliʼah.
Mafteḥot ha-Radbaz : ʻal ha-Shas u-leshonot ha-Rambam.
Metsudat Daṿid
Migdal Daṿid
Mishneh Torah leha-Rambam, 1989 or 1990:
Sefer Migdal Daṿid : perush ʻal Shir ha-shirim
Sefer Shut Divre Daṿid.
Sh. u-t. ha-Radbaz, 1981?:
Sheʼelot u-teshuvot ha-Radbaz.
Shut ha-Radbaz
Teshuvot ha-Radbaz : ʻal ha-Tanakh : mi-tokh Shut ha-Radbaz
Yeḳar tifʼeret.
אגרת אל גבריאל קונפורטי
אגרת מסחרית
אור קדמון : שגנזו מלכו של עולם לקדושים ...
דברי דוד
חופת חתנים ... : אויף זיארגאן אללע מנהגים ... בעניני אישות : מלוקט פון גאנץ ש"ס ... מדרשים ... שלחן ערוך ...
חפת חתנים
טופס הסכמה.
‏טעמי המצוות
טעמי מצות
ילקוט באורים ותשובות על דינים
יקר תפארת : על "משנה תורה" להרמב"ם הלכות שלוחין ושותפין והלכות עבדים
כללי הגמרא : קפ"ו כללים ..
כללי קצור ס' הפליאה : "כללי קיצור ס' הפליאה, חברו הרדב"ז זלה"ה וחדש בו קצת חידושים".
כללי קצור ספר הפליאה
כתר מלכות.
מגדל דוד : פרוש קבלי על שיר השירים.
מגן דוד
מנהגים ותפילות לפי קבלת האר"י וספר חמדת ימים.
מפתחות הרדב"ז על הש"ס ולשונות הרמב"ם.
‏מצודת דוד
משנה תורה.
ספר באורי מהר"י קורקוס והרדב"ז
ספר ביאורי מהר"י קורקוס : והרדב"ז על ספר עבודה של "משנה תורה".
ספר דברי דוד : שו"ת על חלק אה"ע
ספר הברית : בעניני מילה.
ספר חופת חתנים ... : אוף זיארגאן, אללע מנהגים ... אויך אללע דינים ... בעניני אישות ...
ספר חופת חתנים : אין אידיש ... אלע מנהגים ... אויך אלע דינים ... בעניני אישות, געקליבן פון גאנץ ש"ס ... מדרשים ... שלחן ערוך ...
ספר חפת חתנים
ספר יקר תפארת
ספר כללי הגמרא
ספר ללשונות הרמב"ם
ספר מגדל דוד : פירוש על שיר השירים על דרך הקבלה
ספר מגן דוד : סוד כ"ב אותיות התורה
ספר מגן דוד : על התורה ... הגמרא ... הקבלה ... המדרשים ...
ספר מצודת דוד : טעמי המצוות ע"פ פנימיות התורה
ספר מצודת דוד : טעמי מצות
ספר משנה תורה : הוא היד החזקה לרבינו משה ב"ר מיימון, סודר ונדפס מחדש. מוגה ושלם עפ"י כת"י עתיקים ... [הוספות חדשות: ... הגהות הרמ"ך לרבינו משה הכהן מלוניל ... רבינו מנוח לרבינו מנוח מנרבונה ... פי' מוהר"י קורקוס ... פי' הרדב"ז ... הגר"א ... רעק"א ... שנויי נוסחאות ... מקורות וציונים ... ספר הליקוטים ... ספר המפתח ... ילקוט שנויי נוסחאות ...
ספר שאלות ותשובות הרדב"ז
ספר שו״ת דברי דוד.
ספר שו"ת הרדבז : מכתב יד ...
ספרא דחיי : ... לשפוך עתרה לפני אל עליון ... תפלות ... לכללות ימים נוראים ... סדר נדרים ... סדר תקיעת שופר ותשליך ... תפלת בית עלמין ... וסדר כל נדרי ... וגם תפלה זכה ... כתר מלכות מהרדב"ז ...
ערך לחם : על שלחן ערוך (יורה דעה).
פיוטים.
פרוש המשנה לרמב"ם בערבית (סדר מועד).
פרוש המשנה לרמב"ם (סדר מועד) : בערבית
פרוש משנה תורה (ספר זרעים, הלכות שמטה ויובלות).
פרוש עשר ספירות.
קבץ בקבלה : קובץ בדברי קבלה לרמח"ל ובני חוגו.
קבץ דרשות וענינים אחרים.
קבץ פסקים, שאלות ותשובות.
קבץ שאלות ותשובות מאת חכמי המזרח (מצרים, ארץ ישראל ותורכיה) במאה הט"ז והי"ז.
קבץ תשובות.
קובץ בקבלה
קונטרס פסקים מחכמי קנדיאה תורכיה והמזרח.
קינות לתשעה באב ועל נפטרים : רובן מאת פייטנים מצפון אפריקה.
קינות לתשעה באב וקינות על נפטרים : רובן מאת פייטנים מצפון אפריקה.
שאלות ותשובות ואגרות.
שאלות ותשובות ופסקים.
שאלות ותשובות מאת הרדב"ז (ח"ד פג-פד;פו-פט).
שאלות ותשובות מאת הרדב"ז (חלק א)
שאלות ותשובות מאת הרדב"ז (קטע)
שאלות ותשובות רדב"ז : חלק ראשון [-חלק ה]
שו"ת הרדב"ז : חלק ראשון [-עד חלק שביעי] ...
שו"ת הרדב"ז : ... מפום רבינו ... דוד ן' זמרא ...
שיטת שבועות.
שלחן מלכים (אורח חיים, יורה דעה) : "והם הגהות על טור ארח חיים ויורה דעה של שלחן ערוך".
שערי קדושה ולחם תודה.
תורת חב"ד.
תפלות. תפלות שונות
תקון חצות.
תשובה בענין הקראים : לאחד מן הראשונים, כנראה שאליו כוונת הרדב"ז (שו"ת סי' ג) באמרו: "ואחד מן האחרונים ... הכשיר אותם והקל בכל מה שהחמירו הראשונים".
תשובות הרדב"ז על התנ"ך : מתוך שו"ת הרדב"ז
תשובות ופסקים : התשובות שבס' זרע אנשים, הוסיאטין תרס"ב, לקוחות ברובן מקובץ זה.
Notes: 
Sources: 
VIAF DNB LC NLI