Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000078465423 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 7846 5423
Name: 
Triewald, Mårten
Triewald, Martin
Triewaldt, Mårten
Tydelekurson, Mårten
Dates: 
1691-1747
Creation class: 
Language material
Related names: 
Biörkman
Cassel, Bo (1919-2004)
Croft, C. L. J.
Fardell, Michael
Historical Diving Society
Phillips, Nigel
Sverige Kungl. Maj:t (1742 u.d.)
Titles: 
art of living under water, 2004:, The
art of living under water; originally written in Swedish in 1734, The
Beskrifning om alla de medel, hwarigenom ärhålles en god och tilräckelig wäderwäxling i stenkåls-gruworna.
Et bepröfwat medel, til at bota the swåraste inwärtes krämpor som hästar kan tilstöta, samt thet aldrabästa preservativ at bibehålla them wid hälsan och godt hull. =(Rubr.) Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1741.).
Hollands gullgrufwa, öpnad för Swea rikets höglofliga ständer, år 1746. Af en swensk Tydelekur. // Stockholm, tryckt hos Lars Salvius 1746.
Jämte: Mårten Tydelekursons anmärkningar öfver Hollands gullgrufva...ständer, 1746 : [=var.b.].
Konsten at lefva under vatn eller en kort beskrifning om de påfunder, machiner och redskap hvarpå dykeri-och bärgnings-societetens privilegier äro grundade...
Konsten at lefwa under watn, eller En kort beskrifning om de påfunder, machiner och redskap hwarpå dykeri- och bärgnigs-societetens [!] privilegier äro grundade, hwarmed de anstält profwen under twenne riks-dagar för Sweriges rikes högl. ständers herrar deputerade, framstält af Mårten Triewald ... Stockholm, tryckt, hos Benj. Gottl. Schneider, 1734.
Konsten at lefwa under watn, eller en kort beskrifning om de påfunder, machiner och redskap hwarpä Dykeri-och Bärgnings-Societetens privilegier åro grundade... af Mårten Triewald. Den 2 : a oplagan
Konsten at lefwa under watn, eller En kort beskrifning om de påfunder, machiner och redskap, hwarpå dykeri- och bärgnings-societetens privilegier äro grundade, hwarmed de anstält profwen under twenne riks-dagar för Sweriges rikes högl. : ständers herrar deputerade, framstält af Mårten Triewald. Den andra oplagan. Stockholm, tryckt hos Peter Jör. Nyström, 1741.
Konsten att lefva under vatn eller en kort beskrifning om de påfunder, machiner och redskap, hvarpå dykeri- och bärgningssocietetens privilegier äro grundade ... : [Illustr.].
Kort beskrifning, om eld- och luft-machin wid Dannemora grufwor dedicerad til respective herrar interessenterne, utaf samma importanta wärck författadt af Mårten Triewald. ... Stockholm, tryckt hos Benjamin Gottl. Schneider, åhr 1734.
Kort beskrifning, om eld-och luftmachin vid Dannemora grufvor...
Kort beskrifning, om eld- och luftmachin wid Dannemora grufwor
Kort beskrivning om eld- och luftmaskin vid Dannemora gruvor
Mårten Triewald's Short description of the atmospheric engine, published at Stockholm, 1734. Translated from the Swedish [by Are Waerland] with foreword [by Carl Sahlin], introduction [by Rhys Jenkins] and notes [by Are Waerland]
Mårten Triewalds år 1728 och 1729 håldne föreläsningar, på riddarehuset i Stockholm, öfwer nya naturkunnigheten, hwarutinnan densamma genom rön och försök är worden förklarad och stadfästad. Til allmänn tienst utgifne. Andra gången uplagd. : Stockholm, tryckt uti P.J. Nyströms tryckeri. =1. 1758.=.
Mårten Triewalds år 1728 och 1729 håldne föreläsningar, på riddarehuset i Stockholm, öfwer nya naturkunnigheten, hwarutinnan densamma genom rön och försök är worden förklarad och stadfästad. Til allmänn tienst utgifne. Stockholm, tryckt : hos Peter Jöransson Nyström. =1-2. 1735-36.=.
Mårten Triewalds Tal om ämne och orsaker til metallernes och mineraliernes födo, tiltagande och mognande växt i jorden, hållit för Kongl. vetensk. Academien... år 1740 den 9. januarii... 2 : a gången...
Mårten Triewalds Tal, om ämne och orsaker til metallernes och mineraliernes födo, tiltagande och mognande växt i jorden. Hållit för kongl. vetensk. academien uti auditorio illustri, då det andra præsidentskapet afträddes. År 1740 den : 9 januarii. På kongl. vetenskaps academiens befallning andra gången uplagdt. Stockholm, hos Lars Salvius, år 1748.
Mårten Triewalds Tal, om ämne och orsaker till metallernes och mineraliernes födo, tiltagande och mognande wäxt i jorden. Hållit för wetenskaps academien uti auditorio illustri, då det andra præsidentskapet afträddes. År 1740 den 9 januarii. : På wetenskaps academiens befalning och kostnad trykt; hos Joh. Laur. Horrn, kongl. antiqv. archiv. boktr.
Mårten Tydelekursons anmärkningar öfver Hollands gullgrufva, öpnad för Riksens höglofliga ständer, 1746.
Mårten Tydelekursons Anmärkningar öfwer Hollands gullgrufwa, öpnad för riksens höglofliga ständer, 1746. Stockholm tryckt hos Lars Salvius.
Nödig tractat om bij, deras natur, egenskaper, skiötzel och nytta... jemte beskrifning på en ny inråttning af bijstockar hwar medelst man kan hindra och förekomma deras swärmande... af Mårten Triewald,...
Nödig tractat om bij, deras natur, egenskaper, skiötzel och nytta, utur åtskillige nyares wittra anmärkningar samt egne anstälte rön och försök sammanfattad, jemte beskrifning på en ny inrättning af bij-stockar, hwar medelst man kan hindra och förekomma deras swärmande. Framstäld af Mårten Triewald. ... Stockholm, tryckt af Andr. Biörkman, kongl. acad. boktr. 1728, 1728:
Notification, om trettijo publique föreläsningar, öfwer nya naturkunnigheten, illustrerad genom mechaniske, hydrostatiske, aërometriske och optiske experimenter och försök, som på riddare-huset i Stockholm komma at taga sin början den : 15:de octobris innewarande åhr 1728./(Mårten Triewald.).
Nyttan och bruket af wäderwäxlings-machin på kongl. maj:ts och riksens örlogs flotta. Korteligen förestäld af Mårten Triewald ... Stockholm tryckt uti kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma.
Om alt hwad som länder til kundskapen om stenkol efter många års rön framgifwit : [Rubr.].
Plägning til Konsten at lefwa under watn, eller En kort beskrifning om de påfunder, machiner och redskaper som norra dykeri- och bergnings-societeten sedan det anstälte profwet under 1731 års riks-dag, låtit förfärdiga, och nu med scala : af deras storlek i koppar sticka låtit; af Mårten Triewald ... Stockholm, tryckt hos Peter Jöransson Nyström, 1741.
Plägning til Konsten at lefwa under watn, eller en kort beskrifning om de påfunder, machiner och redskaper som Norra Dykeri- och Bergnings- Societeten sedan det anstålte profwet under 1731 års riksdag... af Mårten Triewald,...
Rön och försök angående möjeligheten at Svea rike kunde äga egit rådt silke anstälte : [Rubr.].
Notes: 
Sources: 
VIAF BNF LC NKC NLI NTA SELIBR WKP