Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000080999352 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8099 9352
Name: 
Rosén de Rosenstein, Niccolò
Rosen de Rosenstein, Nils
Rosén, Nicolai
Rosén, Nicolao
Rosen, Nicolaus
Rosén, Nils
Rosén von Rosenstein, Nicholas
Rosén von Rosenstein, Nils
Rosenstein, Nils
Rosenstein, Nils Rosén von
Rosenstein, Nils von
Von Rosenstein, Nils Rosén
Dates: 
1706-1773
Creation class: 
Computer file
cre
Language material
Creation role: 
author
translator
Related names: 
Des Pepliers, J. Robert
Lagerström, Magnus (1691-1759)
Mascovius, Gottfried
Murray, Johann Andreas (1746-1797)
Örneholm, Urban
Rydelius, Andreas (1671-1738)
Sandifort, Eduard (1742-1814)
Sparrman, Anders (1748-1820)
Strimesius, Johann Samuel (1648-1730)
Wauters, Pierre Engelberts (1745-1840)
Weduwar, Baltzar (1715-1803)
Titles: 
=Historisk- geographisk- och genealogiske anmärkningar öfwer MDCCXXIII/MDCCXXV års Post-tidningar, i Königsberg samma år wecketals utgifne. Stockholm. 1-3. 1726-27=. grundelig efterrättelse och förklaring öfwer de i nya historien och tidningarne som oftast förekommande främmande märkwärdigheter, på wårt modersmål afsatte, med bifogadt företal om detta wärcks nytta, jämte fullkomligit register; efter : wederbörandes censur och approbation i Stockholm uplagde år 1726. Finnes til kiöps hos Joh. Heinr. Russworm. Stockholm, tryckt hos Benjamin Gottlieb Schneider.
=Historisk- geographisk- och genealogiske anmärkningar öfwer MDCCXXIII/MDCCXXV års Post-tidningar, i Königsberg samma år wecketals utgifne. Stockholm. 1-3. 1726-27=. grundelig efterrettelse och förklaring öfwer de i nya historien och tidningarne som oftast förekommande främmande märkwärdigheter, på wårt modersmål afsatte. Med hr. profess. Andreæ Rydelii företal, jämte fullkomligit register; efter : wederbörandes censur och approbation i Stockholm uplagde år 1726. Finnes til kiöps hos Joh. Heinr. Russworm. Stockholm, tryckt hos Benjamin Gottlieb Schneider.
=Historisk- geographisk- och genealogiske anmärkningar öfwer MDCCXXIII/MDCCXXV års Post-tidningar, i Königsberg samma år wecketals utgifne. Stockholm. 1-3. 1726-27=. någon efterrättelse och förklaring öfwer de främmande ord och märkwärdigheter, som uti tidningarne förekomma, med fulkomligit register öfwersatte, och efter wederbörandes censur och approbation uplagde år 1727. Finnes til kiöps hos Joh. : Heinr. Russworm. Stockholm, tryckt hos Benjamin Gottl. Schneider.
Abhandlung von den Blattern. -
Abhandlung von der Einpfropfung der Pocken. -
Academiskt prof, om the halliska läkedomars tilredelse samt theras sanna och inskränkta nytto, hållet på thet latinska språket den 17 december 1739 med then widtbeömde medicinska facultetens i Upsala tilstånd och gillande under then : ädle ... doctor Nicolai Roséns ... anförande af herr Petrus Lundberg smoland. Då han förwärfwade sig doctoris namn och heder. På enfalligt och tydeligt wis förswänskadt af L.B. Stockholm och Upsala hos bokhandlaren Gottfried Kiesewetter : år 1744.
Anweisung zur Kenntniss und Cur der Kinderkrankheiten aus dem Schwedischen übersezt ...
Anweisung zur Kenntniß und Kur der Kinderkrankheiten. -
archiater og ridder hr. rosen von rosensteins paa hendes kongl. svenske majestets naadigste befaling forfattede huus- og reese-apotheque : trykt i stockholm hos carl gotlieb ulf 1765
Archiatern och riddaren Rosén v. Rosensteins Afhandling om gigt och sten-passion. Stockholm, tryckt hos Johan Chr. Holmberg, 1794.
Archiatern och riddaren Rosén v. Rosensteins Afhandling om gikt och sten-passion. Stockholm, tryckt hos Anders Jac. Nordström, 1784.
Archiaterns wälborne herr Nils Roseens von Rosensteins Berättelse om sten-passion. Uti 1751 och 1752 årens almanachor. Norrköping, tryckt hos Joh. Benj. Blume, 1772. (På egen bekostnd [!] uplagd. Kost. 12 öre exemp.).
Beitrag zur Frage: Welches Keimblatt bildet das Skelett der Wirbeltiere?
Berättelse om thet, som observerades uppå högstsalig hans kongl. maj:t konung Friedrich then förste, tå thesz andelösa lekamen blef öpnad och balsamerad af lif-chirurgis assessorerne Ribe och Schützer, i närwaro af archiatrerna Ribe och Rosén, lif-medicis Bäck och Réef, stads-physico assessoren Strandberg, samt chirurgis Boltenhagen och Acrel, som hade then nåden, i högstsalig hans kongl. maj:ts lifstid thes höga person at betjena och upwakta.
Compendium anatomicum, eller En kort beskrifning om de delar, af hwilka hela menniskians kropp består, med widfogade försök och anmärckningar, som lägga grunden til läran om menniskians friska och siukliga tilstånd. Upsatt, och med hans : kongl. maj:ts allernådigsta privilegio utgifwen af Nils Rosén ... Stockholm, tryckt hos B.G. Schneiders encka 1738. Finnes til kiöps i Weidmanniska boklådan i Stockholm, och hos kongl. acad. bokföraren Kiesevvetter i Upsala, för 7. daler : kopparmynt exemplaret.
Compendium anatomicum, eller En kort beskrifning om de delar, af hwilka hela menniskians kropp består, med widfogade försök och anmärckningar, som lägga grunden til läran om menniskians friska och siukliga tilstånd. Upsatt och med hans : kongl. maj:ts allernådigste privilegio utgifwen af Nils Rosén ... Stockholm, tryckt hos B.G. Schneider, åhr 1736.
compendium anatonicum
compositione medicamentorum Hallensium eorumque vero & limitato usu, De
diseases of children and their remedies. By ... Nicholas Rosen von Rosenstein, ... Tanslated [sic] into English by Andrew Sparrman, M.D., The
diseases of children, and their remedres., The
Disputatio medica inauguralis de historiis morborum rite consignandis
Fables d'Esope.
Four eighteenth-century medical dissertations under the presidency of Nils Rosén
Gottholds fyra hundrade tilfelleliga betrachtelser, wid mångahanda konstiga och naturliga tings begrundande, och wid åtskilliga tilfellen til Guds ähro, sinnets förbettring och gudachtighetenes öfning hållna, vphemtade, vpteknade och : med ett ömnigt register, samt en anledning, huru the wid sön- och högtidsdagars epistlars och evangeliers förklaring kunna brukas, försedda af m. Christian Scriver ... I Norkiöping, vplagda och tryckta, hos Carl Friedrich Broocman, åhr : 1727.
Handleiding tot de kennis en geneezing van de ziekten der kinderen
Haus- und Reise-Apotheck. -
Herrn Des Pepliers Fransöska grammatica. Förswänskad och förbättrad efter de bäste fransyska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swänska upläggningen så ansenligen ökt, at den som åstundar lära det fransöska språket af grunden : här i kan finna en tilräckelig anledning därtil. Med kongl. maj:ts allernådigsta privilegio. Stockholm och Upsala. Hos Gottfried Kiesewetter. 1742.
Herrn Des Pepliers Grammaire françoise et suedoise, eller Fransöska grammatica, förswenskad och förbättrad efter de bästa fransöska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swenska upläggningen så ansenligen ökt, at den som åstundar : lära det fransöska språket af grunden, häri kan finna en tilräckelig anledning dertil. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm och Upsala, hos Gottfried Kiesewetter.
Herrn Des Pepliers Grammaire françoise et suedoise, eller Fransyska grammatica, förswänskad och förbättrad efter de bästa fransyska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swänska upläggningen så ansenligen ökt, at den, som åstunder : lära det fransyska språket af grunden, häruti kan finna en tilräckelig anledning dertil. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio, Stockholm och Upsala. Hos Gottfried Kiesewetter.
Herrn Des Pepliers Grammaire françoise et suedoise, eller Fransyska grammatica, förswenskad och förbättrad efter de bästa fransyska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swenska upläggningen så ansenligen ökt, at den, som åstundar : lära det fransyska språket af grunden, häruti kan finna en tillräckelig anledning dertil. Westerås, tryckt hos Per Kraft, 1811.
Herrn Des Pepliers Grammaire françoise et suedoise, eller Fransyska grammatica, förswenskad och förbättrad efter de bästa fransyska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swenska upläggningen så ansenligen ökt, at den, som åstundar : lära det fransyska språket af grunden, häruti kan finna en tilräckelig anledning därtil. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år MDCCXCVI.
Herrn Des Pepliers Grammaire françoise et suedoise, eller Fransyska grammatica, förswenskad och förbättrad efter de bästa fransyska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swenska upläggningen så ansenligen ökt, at den, som åstundar : lära det fransyska språket af grunden, häruti kan finna en tilräckelig anledning dertil. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år MDCCLXIX.
Herrn Des Pepliers Grammaire françoise et suedoise, eller Fransyska grammatica, förswenskad och förbättrad efter de bästa fransyska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swenska upläggningen så ansenligen ökt, at den, som åstundar : lära det fransyska språket af grunden, häruti kan finna en tilräckelig anledning dertil. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år MDCCLXXXIII.
Herrn Des Pepliers Grammaire françoise et suedoise, eller Fransyska grammatica, förswenskad och förbättrad efter de bästa fransyska scribenters lärda anmärkningar; wid denna swenska upläggningen så ansenligen ökt, at den, som åstundar : lära det fransyska språket af grunden, häruti kan finna en tilräckelig anledning dertil. Wästerås, tryckt hos Johan Laur. Horrn, på desz bekostnad, år MDCCXC.
House and travel medicine-chest.
Hus- och rese-apoteque, på hennes kongl. maj:ts nådigste befallning upsatt af archiatern och riddaren Rosén von Rosenstein, med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, på Carl Gottlieb Ulfs bekostnad, och finnes i desz boklåda : på Stora Nygatan i huset n:o 78. 1765. =(Pl.titelbl.)= (Stockholm, hos Carl Gottlieb Ullf.).
Hus- och rese-apoteque, på hennes kongl. maj:ts nådigste befallning upsatt af archiatern och riddaren Rosén von Rosenstein, med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, på dir: Carl Gottlieb Ulfs bekostnad, och finnes i desz : boklåda på Stora Nygatan i huset n:o 130. 1772. =(Pl.titelbl.)=
Hus- och rese-apoteque, på högst sal. hennes kongl. maj:ts enke drottningen Lov. Ulricas nådigste befallning upsatt af framl. archiatern och riddaren Rosén von Rosenstein, tredje uplagan. Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm : på directeuren A.A. Fyrbergs bekostnad, och finnes i desz boklåda på Stora Nygatan i huset n:o 130. 1784. =(Pl.titelbl.)=
Hus- och reseapoteque, på hennes kongl. maj:ts nådigste befallning upsatt af archiatern och riddaren Rosén von Rosenstein, med kongl. maj:ts allernådigste privilegio.
Hus- och reseapotheque : House and travel medicine-chest
Huys- en reys-apotheek van den ridder en Zweedsch-koninglyken lyf-arts Rosen van Rosenstein ...
Idea pharmacopoeae reformatae
Julii Bernhards von Rohr Inledning til klokheten at lefwa, eller Underrättelse om, huru en menniskia, genom en förnuftig sitt lefwernes inrättning, kan bli timmeligen lycksalig. För desz wärde skul på swenska utgifwen af S.R.E. Uplagdt : i Stockholm, af directeuren Joh. Henr. Werner, åhr 1728.
Nils Rosén von Rosenstein and his textbook on paediatrics
Nutrition foundations' reprint of The diseases of children and their remedies, 1977:, A
Q.F.S.F.Z. specimen medicum, de compositione medicamentorum Hallensium eorumque vero et limitato usu
Q.F.S.F.Z. specimen medicum, de compositione medicamentorum Hallensium eorumque vero & limitato usu : quod ... sub præsidio ... Nicolai Rosen ...
Rosén von Rosensteins Hus- och res-apotek. Fjerde upplagan. Stockholm, tryckt hos Carl Delén, 1803.
Tå then wanliga hyllnings eden för hans kongl. höghet Swea rikes utkorade arf-furste aflades af then wid academien i Upsala studerande ungdomen, hölts thetta tal, uti then caroliniska academien then 6 nov. 1747. Af nu warande academiens : rector Nils Rosén. Tryckt på consistorii academici befallning. Upsala, uti Kiesewetters boklåda.
Tal om en opartisk och förnuftig medici förnämsta göromål, hållit för kongl. svenska vetenskaps academien, af ... Nils Rosén, då han afträdde sit præsidium d. 12 april 1746. På kongl. vetenskaps academiens befallning. Stockholm, tryckt : hos Lars Salvius.
Tal om pesten, och om dess utestängande ifrån et land, hållet för kongl. vetenskaps academien, vid præsidii nedläggande, den 6. maji 1772, af Nils Rosén von Rosenstein ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1772.
Traité des maladies des enfans, 1778.
Traité des maladies des enfans, ouvrages qui est le frait d'une longue observations, & appuyé sur les faits les plus authentiques.
Trattato delle malattie de' bambini ...
Trattato delle malattie dei bambini di Niccolo' Rosen de Rosenstein ... trasportato dal tedesco con alcune note da Giovanni Battista Palletta.
Underrättelse om barns sjukdomar. English [from old catalog]
Underrättelse om barns sjukdomar och deras bote-medel; af Nils Rosén von Rosenstein ... Fjerde upplagan, jemte ett bihang. Stockholm, 1828. Tryckt hos direct. Henrik A. Nordström. På eget förlag.
Underrättelse om barns sjukdomar och deras bote-medel upsatt af Nils Rosén von Rosenstein ... Tredje uplagan, något tillökt och förbättrad. Stockholm, på kongl: wet. acad: kostnad, tryckt hos Wennberg et Nordström, 1771. =(Pl.titelbl.)= : (Stockholm, tryckt hos Wennberg och Nordström, år 1771.).
Underrättelser om barn-sjukdomar och deras bote-medel: tilförene styckewis utgifne uti de små almanachorna, nu samlade, tilökte och förbättrade af Nils Rosén von Rosenstein ... Stockholm, på kongl. wet. acad. kostnad, tryckte hos direct. : Lars Salvius, 1764.
Underrättelser om Barn-Sjukdomar och deras Bote-Model. -
underrättelser om barn-sjukdomar och deras botemedel
Notes: 
Sources: 
VIAF BAV BNC DNB LC NKC NLI NTA SELIBR SUDOC WKP
TEL