Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000081159208 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0000 8115 9208
Name: 
Kalm, Pehr,
Kalm, Per
Kalm, Peter
Kalm, Petro
Kalm, Petrus
Kalm, Pierre
Kalm, Pietari
Kalm, Pieter
Kalms, Pehr
Dates: 
1716-1779
Creation class: 
Cartographic material
cre
Language material
Text
Creation role: 
author
translator
Related names: 
Åbo akademi (1640-1827)
Benson, Adolph B. (1881-1962)
Benson, Adolph Burnett (1881-1962)
Elfving, Fredrik (1854-1942)
Forster, Johann Reinhold (1729-1798)
Frenckell
Kerkkonen, Martti (1905-1990)
Linné, Carl von (1707-1778; Bekanntschaft; see also from)
Merckell
Merckell, Jacob (1719-1763))
Roos, John E. (1893-1972)
Rousseau, Jacques
Salvius
Schauman, Georg
Westzynthius, Olof
Titles: 
America of 1750, The : Peter Kalm's travels in North America.
Auszug aus P. Kalms Beschreibung von Meyskorne, wie es in Nordamerica gepflan*. -
Beschreibung der Reise die er nach dem nördlichen Amerika
Brev till samtida
D.D. Dissertatio academica,Praestantia plantarum indigenarum prae exoticis, laeviter adumbrans, ...
D.D. Dissertatio philosophica quæstionem, utrum per oeconomiam, an vero per bellum salus reip. magis promoveatur, solvens
Des Herren Peter Kalms Beschreibung der Reise die er nach dem noerdlichen A*
Des Herren Peter Kalms ... Beschreibung der Reise die er nach dem nördlichen Amerika : auf den Befehl gedachter Akademie und öffentliche Kosten unternommen hat.
Des Herren Peter Kalms,... Beschreibung der Reise die er nach dem nördlichen Amerika... unternommen hat... eine Uebersetzung [von Johann Andreas Murray]
Diss. acad. de animalibus vectariis. -
Dissertatio gradualis de praejudiciis oeconomiae noxiis, 1778:
Dissertatio gradualis, possibilitatem varia vegetabilia exotica fabricis nostris utilia in Finlandia colendi adstruens, quam... in Reg. Acad. aböensi, sub moderamine... Dn. Petri Kalm,... disquisitioni subjicit Carolus Frid. Leopold,... ad diem 20 julii an. 1754...
En oeconomisk beskriftning, huru sådana kjärr kunna gjöras nyttiga, hvarifrån vatnet ej kan ledas med diken, med vederbörandes tilstädjelse, under ... Pehr Kalms inseende, utgifven af Adolph Backman ... Åländinge, I Åbo acad. öfre lärosal d. 23. mart. 1757
En resa til norra America, på kongl. swenska wetenskaps academiens befallning, och publici kostnad, förrättad af Pehr Kalm ... Med kongl. maj:ts allernådigste privilegio. Stockholm, tryckt på Lars Salvii kostnad. [3:] tryckt på direct. Lars Salvii kostnad. =.
En resa til Norra American. Per.
Enfaldige Tanckar Om Möjeligheten Och Nyttan Af Krydd-Och Trädgårdars Anläggande I Finland, Med Wederbörandes Tilstånd
Enfaldige tanckar om möjeligheten och nyttan af kryddd och trägärdars anläggande i Finland...
Enfalliga Anmärkningar Om Öst-Götha Skäre-Boars Öfliga Fiske-Rätt J Östersiön, Sednare delen, Med Wederbörandes Tilstånd
Enfalliga Tanckar, Om Måsslupna Hård-Walls Ängars Förbättrande, Med Vederbörandes Tilstånd
Esquimaux, gente Americana. -, De
Exercitium academicum de ortu petrificatorum, quod... praeside... Petro Kalm,... publicae disquisitioni... committit... Jeremias Wallenius... die 13. febr. anni 1754...
Historisk och Oeconomisk Beskrifning Öfwer Cajanaborgs-Län Med Wederbörandes Tilstädielse
Historisk och oeconomisk Beskrifning öfwer Cajanaborgs-Län... under... Herr Pehr Kalms Inseende... til almänt Ompröfwande framgifwen i Åbo Academ. öfre Sal den 13 junii 1754, af Erik Castrèn,...
Historisk och Oeconomisk Beskrifning Öfwer Calajoki Sockn Uti Österbotn, Med Wederbörandes Tilstädielse
Kalm's account of his visit to England on his way to America in 1748
Kort afhandling om gipsen, med wederbörandes minne, under [...] Pehr Kalms inseende, til offentelig granskning, för lager-krantsen, utgifwern af Johan Fridric Müller, österbotninge. I Åbo acad. större lärosal den 28. julii f. m. 1757.
Kort afhandling om tak-skiwers upletande, igen-kännande och nytta, med wedebörandes minne under [...] Pehr Kalms inseende, för lager krantsen utgifwen af Jacob Benedictius, österbotninge. I Åbo större-läro sal, f. m. den 26. mart.. 1757.
Kort Beskrifning Öfwer Den i Österbotn gångbara Boskaps Sjukan, Med Wederbörandes tilstädjelse
Kort och enfaldig afhandling om den så kallade gräs-eller ängsmasken, samt des förekommande och utödande : [Diss.Resp.Daniel Alcenius].
Korta anmärckningar, vid inbyggarenas näringar och hushållning uti Cala-Joki sockn. i Österbotn, med wederbörandes samtycke, under [...] Pehr kalms, inseende, för magister kransen utgifne, och til almänt ompröfwande öfwerlämnade i Åbo academie öfre sal e. m. den 21. junii 1753. Af Gabriel Gabr. Calaminus, österbotninge.
Korta Anmärckningar wid Inbyggarenas näringar och hushållning uti Cala-Joki Sochn, i Österbotn... under... Herr Pehr Kalms inseende, för Magister Krantsen utgifne... den 21 junii 1753, af Gabriel Gabr. Calamnius,...
Korta frågor angående nyttan af wåra inländska wärter...
Linnaeus Apostles, The : global science & adventure
Linnés lärjungar. Resenärer i Floras rike.
Meditationes subitaneæ, de constitutione et utilittate lexici oeconomici rustici.[Diss.Resp. : Eric Indrenius.].
Några kännemärcken til nyttiga mineraliers eller jord- och bärgarters upfinnande, med wederbörandes tisltånd under [...] Pehr Kalms inseende, aom et academisk prof, til allmän granskning framgifne uti Åbo academies öfre läro-sal för middagen den 5. julii 1756. Af Erik Haegglund, österbotninge.
Några nordsken oberverade i Norra America.[Rubr.].
Några tanckar om nyttan af stor-skifte, med wederbörandes tilstädjelse, under ... Pehr Kalms, inseende, för lager-krantsen utgifne och till allmän gransking öfwerlemnade, i Åbo Academies nedre läro-sal den 22. Augusti f. m. 1760. Af Jonas Andr. S. Norrgreen. Wiburgensis.
Någre anmärckningar vid frukt-träns planterande i Finnland, efter wederbörandes tilstädjelse, under [...] Pehr Kalms inseende, för philosophiska lager-kransen utgifne, och allmän granskning understäldte i Åbo academies öfre sal, den 2. martii. f. m. 1757, af Elias Nibling, österbotninge.
Någre anmärkningar rörande nödvändig- och möjeligheten af betesmarckers förbättring i Finland, med wederbörandes tilstånd, under [...] Pehr Kalms inseende, uti et academiskt prof utgifne och förswarade af Jacob Utter, satacundensis i Åbo academiens öfre lärosal den 4. april, år 1759. f. m.
Norr-americanska svarta valnöt-trädets egenskaper och nytta.
Norra americanska färge=örter, med Philosophiska facultetens bifall
Nyttan utaf afskaffandet af de öfverflödiga helgedagar. : [Diss.Resp.H.Montan.].
Oeconomisk beskrifning öfver björckens egenskaper och nytta i den allmänna hushålningen. Med wederbörandes minne, under [...] Pehr Kalms, inseende, uti et academiskt snille-stycke framgifvwen och offentlig granskning underställd af Johan Grundberg, österbotninge. I Åbo academiens öfre läro-sal för middagen den 7. decembr. 1759.
Oeconomisk beskrifning öfver vår svenska hassel. : [Diss.Resp. Carl Didric Rahse.].
Oeconomisk beskrifning öfwer wår swenska hassel, med wederbörandes minne under [...] Pehr Kalms inseende, utgifwen och förswarad af Carl Didric Rahse, österbotninge, i Åbo Academiens öfre lärosal den 30. junii, e. m. år 1759.
Oeconomisk och politisk afhandling om hvarjehanda allmänna hinder i hushållningen, med wederbörandes samtycke, under [...] Pehr Kalms inseende, för lager-krantsen offenteligen förswarad i Åbo acad. öfre läro-sal den 20 junii 1772. på wanlig tid förmiddagen af Gustav Fridric Stilman, österbotninge.
Oförgripeliga tanckar om den wärkan som et lands upodling har på dess climat, med philosophiska facultetens bifall, under inseende af [...] Pehr Kalm, til allmän granskning öfwerlämnade af Adolph Magnus Foeder [...] uplänninge, i Åbo academies nedre lärosal på wanlig tid eftermiddagen den 27 junii 1778.
Oförgripeliga tanckar om nödwändigheten af skogarnas bettre wård och ans i Finland... under... Herr Pehr Kalms inseende uti et academisk försok utgifne af Daniel Lithander,... den 7 julii 1753
Oförgripeliga tanckar om sättet att anställa meteorologiska obervationer, och theras nytta i oeconomien. : [Akad.avh.Resp.: A.Gudseus.].
Oförgripelige tankar om landtbrukets uphjelpande uti Paldamo sokn i Cajana-borgs län, förra delen. Med wederbörandes samtycke under ... Pehr Kalms inseende utgifne och förswarade, för lager-kransen af Gustaf Reinh. Appelgren. V. D. M. Österbotninge. I Åbo Academies öfre läro-sal på wanlig tid efter-middagen den 29 Martii 1775.
Om hvita valnötträdets egenskaper och nytta.[Rubr.].
Om nyttan, som kunnat tilfalla wart kjära fädernesland, af des nybygge i America, fordom Nya Swerige kalladt
Ornitho-theologiae pars posterior...
Passion för rosor
Pehr Kalm's description of maize, how it is planted and cultivated in North America, together with the many uses of this crop plant.
Pehr Kalms amerikanska reseräkning. Utg. med inledning
Pehr Kalms Brev till Friherre Sten Carl Bielke. Utgivna av Carl Skottsberg
Pehr Kalms brev till samtida.
Pehr Kalms Resa till Norra Amerika, å nyo utgifven af Fredr. Elfving och Georg Schauman...
Pehr Kalms Resa till Norra Amerika, utgiven av Fredr. Elfving och Georg Schauman. Tilläggsband sammanställt av Fredr. Elfving
Pehr Kalms Västgöta och bohuslänska resa : förrättad år 1742 : med anmärkningar uti historia naturali, fysik, medicin, ekonomi, antikviteter etc. : jämte nödiga figurer
Peter Kalm's North American journey : its ideological background and results
Peter Kalm's travels in North America, 1987, c1937.
Peter Kalm's travels in North America; the America of 1750; the English version of 1770
Reis door Noord Amerika, gedaan door den heer Pieter Kalm, professor in de huishoudingskonst op de Hoge School te Aobo... : Vercierd met koperen platen.
Reis nach dem Nordlichen Amerika, welche auf Befehl der königlichen schwedischen Akademie der Wissenschaften und auf allgemeine Kosten... ist verrichtet worden.
Resa til Norra America (English)
Resa till Norra Amerika, å nyo utgifven af Fredr. Elfving och Georg Schauman...
Resejournal över resan till Norra Amarika, 1966-:
Resejournal över resan till norra Amerika
Resenärer i Floras rike
Rön och anmärkningar uti natural historien och oeconomien gjorde och sände ifrån Norige.
Sammlung neuer und merkwürdiger Reisen zu Wasser und zu Lande.
Svar på den 3 frågan i andra quartalet [ av K.Sv. vetenskapsakademiens handl.] för år 1739: På hvad sätt den säd, som intet år ritorr, i många år må kunna agtas, utan at taga något men ock skada? : Af Petter Kalm.
Tankar om informations-werket i Österbotn, i synnerhet det privata; med wederbörandes tilstånd, under oeconom. professorens, Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens och Upsala Wetensk. Societ. ledamots, hr. Pehr Kalms inseende, uti et academiskt arbete til allmän granskning utgifne, och den ... febr. 1762 för midd. i Åbo Academies öfre lärosal förswarade, af Johan Snellmann, Nilsson. Österbotninge.
Tankar om nödvändigheten at utdika och upodla kärr och mossar i Finland, med wederbörandes samtycke, under [...] Pehr Kalms inseende, framstälde och til allmän granskning öfwerlemnade af Esaias Wegelius [...] österbotninge. I Åbo academiens öfre läro-sal, på wanlig tid e. m. den 18. junii 1763.
Tankar, Om Nyttan, Som Kunnat Tilfalla Wart Kjära Fädernesland, Af Des Nybygge I America, Fordom Nya Swerige Kalladt
Tankar om sättet at rätt tracktera Historia naturalis, med wederborändes samtycke under Pehr Kalms inseende, til offentelig granskning för magister krantsen utg. af Henric Aulin.
Thermometriska rön vid hafs och sjöars vatten.[Rubr.].
Theses oeconomicæ.[Diss.Resp. : Carl Joh.Fagerström.].
Trän til häckar eller lefwande gärdes-gårdar, beskrefne, och med wederbörandes minne, under ... Pehr Kalms inseende, uti et academiskt prof utgifne af David Erik Högman, Österbotninge. I Åbo större läro-sal f. m. den 4. Decembr. 1756.
Travels in North America
Travels in Pensilvania and Canada.
Travels into North America; containing its natural history, and a circumstantial account of its plantations and agriculture in general, with the civil, ecclesiastical and commercial state of the country, the manners of the inhabitants, and several curious and important remarks on various subjects.
Travels into North America, containing its natural history, and a circumstantial account of its plantations and agriculture in general, with the civil, ecclesiastical and commercial state of the country, the manners of the inhabitants... : Transl. into English by John Reinhold Forster.
Utkast til en blomstergård af inhemska växter.
Voyage de Kalm en Amérique analysé et traduit par L.W. Marchand.
Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749 : trad. annotée du journal de route ; avec le concours de Pierre Morisset, 1977
Wälmenta anmärkningar syftande på landthushållningens förbättrande i norra delen af Österbotn. Med wederbörandes samtycke wid Kongl. Academien i Åbo, under Pehr Kalms inseende, utgifne och förswarade af Johan Simelius, Österbotninge. I Åbo Academiens öfre läro-sal den Martii 1778.
Wästgötha och B°ahnsländska resa förratad °Ar 1742. -
Wästgötha och bahusländska resa förrättad år 1742..., Pehr Kalms,...
Wogn och Yxnas saga. Öfversatt från göthiskan. Carlskrona 1815, tryckt i directeur Bagges boktryckeri.
Notes: 
Överst på titelsidan: "M. G. H."
Diss. Åbo : Åbo Akademi, 1757
Sources: 
VIAF BAV BNF DNB LAC LC NKC NLI NTA NUKAT RERO SELIBR SUDOC WKP
TEL