Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000109021164 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 0902 1164
Name: 
Author of The last century
B, R.
B, Richard Baxter
Bacster, Richard
Bacter, Richard
Bakster, Richard
Baxter, ..
Baxter, R.
Baxter, Ricard
Baxter, Rich
Baxter, Richard,
Baxter, Richard (Mr)
Baxter, Ricrard
Last century, Author of the
Mr Reed
One that is Consecrated to sacred ministry
R. B
R. B, Richard Baxter
RB, Richard Baxter
Reed (Mr)
Salvianus, Gildas
Timorcus Theophilus
باكستر، ريتشرد
バックスター, リチャード
Dates: 
1615-1691
Creation class: 
cre
Language material
Notated music
Text
Creation role: 
author
contributor
Related names: 
American Tract Society
Baxter, Richard (1615-1691)
Borstius, Gerardus (I, Amsterdam)
Crewdson, Isaac
Emory University
Fawcett, Benjamin (1715-1780)
Gagnerus, Samuel (1731-91)
Nosek, Josef (1802-1841)
Pre-1801 Imprint Collection (Library of Congress)
Simons, Nevil (Londen)
Sluiter, Willem (1627-1673)
Thomas, Joseph Morgan Lloyd (1868- ))
Timorcus, Theophilus (see also from)
Tyton, Francis (Londen)
Wesley, John (1703-1791)
White, Robert (London)
Wilkinson, John Thomas (1893-)
Zaunslifer, Johannes Albertus (1634-1678)
خورى، شكرى حبيب، ١٨٧٠-١٩٣٧
高橋, 義男
Titles: 
Alarme to unconverted sinners
Aphorismes of justification. Selections [from old catalog]
autobiography of Richard Baxter, The : being the Reliquiae Baxterianae abridged from the folio 1696
Bible.
Bokkairon
brief aan alle onwetende ... menschen ...
call to the unconverted. To turn and live. And accept mercy while mercy may be had, as ever they would find mercy in the day of their extremity. From the living God. To which are added, forms of prayer for morning and evening for a family, for a penitent sinner, and fo the Lord's Day. Written at the request of the late Reverend & learned Archbishop Usher. By Richard Baxter. To be read in families where any are unconverted., A
call to the unconverted to turn and live, and accept of mercy, while mercy may be had, as ever they would find mercy in the day of their extremity., A : From the living God. To which is added, forms of prayer for morning and evening for a family, for a penitent sinner, and for the Lord's day. Written at the request of the Late Reverend and Learned Archbishop Usher, by Richard Baxter. To be read in families where any are unconverted.
Catholick Communion doubly defended by Dr. Owens, vindicator, and Richard Baxter,...
Chapters from A Christian directory;
Christelyke doods-betrachting, bestaende in verscheide sterf-gesangen, en doods-echt-scheidinge
Christelyke doods-betrachting, bestaende in verscheyde sterf-gesangen, en doods-echt-scheydinge
ciel ou Le vrai repos, Le
Compassionate Counsel to all young-men... by Richard Baxter
Converse with God in solitude, or, The christian improving the insufficiency and uncertainty of human friendship for conversing with God in secret
cure of church-divisions: or, Directions for weak Christians, The
defence of the principles of love, A
Directions for weak Christians, to keep them from being dividers or troublers of the Church
discourse of the nature, ends, and difference of the two covenants ... With an appendix of the nature and difference of saving and ineffectual faith ... To which is prefixed a preface by Mr. Rich. Baxter., A
divine Life in three treatises, The : the first, of the knowledge of God ; the second, of walking with God ; the third, of coversing with God in solitude, by Richard Baxter
dying thoughts of the Rev. Richard Baxter., The
dying thoughts of the reverend, learned and holy Mr. Richard Baxter ..., The
eeuwige rust der Heiligen, De : de heerlijke staat der Gezaligden en hunne voortdurende blijdschap in den hemel
Eliot tracts with letters from John Eliot to Thomas Thorowgood and Richard Baxter, The
En andelig hus-bok, innehållande ett vpbyggeligit samtal emellan Paulum, en rättsinnig och trogen Guds ords lärare, och Saulum, en fåkunnog och eländig, doch omsider, genom Guds nåd, ångerfull och botfärdig syndare, lärande hurulunda man skal blifwa, lefwa och dö en rätt christen
Evangeliedienaar, hoe hij wezen en werken moet, De
ewige Ruhe der Heiligen, Die
extract of Mr. Richard Baxter's Aphorisms of justification., An
Five disputations of church-government, and worship.
Full and easie satisfaction which is the true and safe religion.
Gildas Salvianus : the reformed pastor, 1656
Gildas Salvianus; the reformed pastor : shewing the nature of the pastoral work; especially in private instruction and catechizing : with an open confession of our too open sins : prepared for a day of humiliation kept at Worcester, Decemb. 4, 1655. by the ministers of that county, who subscribed the agreement for catechizing and personal instruction, at their entrance upon that work
Gods Goodness vindicated... by Richard Baxter...
Grotian religion discovered ..., The
Guilty Women
Halkett & Laing, 1926:
holy Commonwealth, A
huys-boeck der armen, leerende I. Hoemen een goet christen sal worden. II. Hoemen leven sal als een christen ... . III. Hoemen in hoope en vertroostinge, als een christen sterven ... sal, Het : In klaere gemeensame samen spreeckingen tusschen een leeraer en leerlingh
Leven des geloofs. Zijnde het bewijs van onsienlijcke dingen., 't : Voorgestelt in een predicatie, (beknopter-wijse) voor den koninghen tot White-Hall gedaen, op den xij. July, anno 1660.
Leven en brieven aan zijne kinderen ...
leven van Sir Matthew Hale
M. Hale's leven en brieven aan zijne kinderen, benevens de verantwoording eens christens wegens zijn gehouden rentmeesterschap
Methodus theologiae Christianae ...
Mr. Richard Baxter's paraphrase on the psalms of David in metre : with other hymns.
Myfyrdodau diweddaf y Parchedig Mr. Baxter ar farwolaeth Yn dangos I. Pa beth sydd yn fuddiol ac yn ddymunol yn y bywyd hwn. II. Y rhesymmoldeb a'r angenrheidrwydd o gredu, fod eneidiau'r duwiolion, pan ymadawont a'r bywyd hwn yn myned at Grist; III. Pa beth yw ymddattod a bod gyd a Christ. IV. Pa ham y mae yn llawer gwell i fod gyd a Christ. V. Yr awdwr yn hiraethu am gael ei wneud yn foddlon i ymddattod a bod gyd a Christ. A dalffyrwyd, Gan Benjamin Ffoset, A.M. Ac a gysirthwyd allan o'r all argraphiad yn saesonaeg, Gan William Thomas, Gweinidog yr eencyl, yn y Bala.
Naked Popery, or the naked Falshood of a book called "The Catholick naked truth, or the Puritan convert to apostolical christianity" written by W. H... by Richard Baxter,...
Now or never A practical discourse on Eccles. ix. 10. By Richard Baxter. The author's gift.
Now or never : the holy, serious, diligent believer justified, excited & directed ...
Nunc aut nunquam. Dat is, Nu of noyt : zynde een korte verklaringe over de woorden van den Prediker, cap. 9 vs. 10
Of the sin against the Holy-Ghost
Paraphrase on the psalms of David in metre
petition for peace; with the reformation of the liturgy ..., A
poems of Richard Baxter, The
practical works of Richard Baxter, The : with a preface, giving some account of the author, and of this edition of his practical works and essay on his genius, works, and times; and a portrait
Qu. Whether holinesse be the only design of Christianity?
reasons of the christian religion, The : the first part, of Godliness: proving by natural evidence the being of God, the necessity of holiness, and a future life of retribution; the sinfulness of the world; the desert of hell; and what hope of recovery mercies intimate : the second part, of Christianity: proving by evidence supernatural and natural, the certain truth of the christian belief: and answering the objections of unbelievers : first meditated for the well-setling of his own belief; and now published for the benefit of others
rechte maniere van doen, om aan een vaste welgegronde vrede ofte gerustheyt der conscientie ende geestelijke troost te geraken, De : In XXXII. bestieringen
Reduction of a digressor
reformed pastor, a discourse on the pastoral office., The
reformed pastor, The : a pattern for personal growth and ministry
Reliquiæ Baxterianæ
Repos éternel des saints, par Richard Baxter, abrégé par Isaac Crewdson, traduit sur la 5e édition, Le
Richard Baxter and Puritan politics
Richard Baxters Ausgesonderte Schrifften als: 1. Die rechte Arth und Weise, wodurch man zum beständigen und wolgegründeten Frieden und Ruhe des Gewissens ... gelangen könne. 2. Das Leben des Glaubens ... 3. Ein Heiliger oder ein Heuchler. 4. Der Narren Glückseligkeit ... 5. Die Auszkauffung der Zeit. Sämtlich in engelländischer Sprache geschrieben, und nun aus dem vierten verbesserten und vermehrerten Druck ins Teutsche übersetzet von J.D.
Richard Baxters ausgewählte geistliche Schriften : in Gemeinschaft mit einigen Freunden.
Richard Baxters Nun oder niemahls
Roman Tradition examined, at it is urged as infallible against all mens sens... the holy Scripture, the tradition and present judgment of the far greatest part of the universal Church in the point of transubstantiation, in answer to a book called "A rational discourse of transubstantiation" (by Richard Baxter)
saints everlasting rest: or, A treatise of the blessed state of the saints in their enjoyment of God in glory., The : Wherein is shewed its excellency and certainty; the misery of those that lose it; the way to attain it, and assurance of it; and how to live in the continual delightful foretasts of it, by the help of meditation. Written by the author for his own use, in the time of his languishing, when God took him off from all publike imployment; and afterwards preached in his weekly lecture:
saints everlasting rest: or, A treatise of the blessed state of the saints in their enjoyment of God in heaven., The
saints everlasting rest: or, A treatise of the blessed state of the sanits in their enjoymernt of God in glory ..., The
Saints' everlasting rest, or A treatise on the blessed state of the Saints in their enjoyment of God in Heaven, The
saints' everlasting rest, The : or, a traetise on the blessed state of the saints in their enjoyment of God in heaven
Search for the English schismatick, by the case and characters I. of the diocesan canoneers, II. of the present meer nonconformits... by Richard Baxter..., A
Siftings from the cart, 1998. Dates.
Siftings from the cart : some opinions of the Rev. Richard Baxter, 1615-1691
Sir, Whereas it is propos'd to reprint the practical works of the excellent Mr. Baxter in four volumes in folio; a design fitted to promote and propagate serious religion, not only in the present age, but to posterity: we do most heartily recommend it to all ministers, gentlemen, and others (to whom the interest of our Lord Jesus Christ is dear) that they would not only subscribe themselves, but every way to their utmost encourage so good a work. ...
stemme Gods, roepende de sondaers tot bekeeringe., De : Over Ezechiel XXXIII:11.
stemme Gods roepende tot bekeering, De
third defence of the cause of peace., A
To the Kings most excellent majesty. The due account, and humble petition of the ministers of the Gospel, lately commissioned for the review and alteration of the liturgy.
treatise of episcopacy;, A : confuting by Scripture, reason, and the churches testimony, that sort of diocesan churches, prelacy, and government, which casteth out the primitive church-species, episcopacy, ministry and discipline, and confoundeth the Christian world by corruption, usurpation, schism, and persecution. Meditated in the year 1640. when the Et cætera oath was imposed. Written 1671. and cast by. Published 1680, by the importunity of our superiours, who demand the reasons of our nonconformity.
treatise of self-denyall., A
Treatise of the blessed state of the saints in their enjoyment of God
treatise on conversion: extracted from the work of that Eminent Minister of Christ, Mr. Richard Baxter, A
true and only Way of concord of all the christian churches, the desirableness of it and the detection of false dividing terms, opened by Richard Baxter, The
Universal concord. The first part. The sufficient terms proposed for the use of those that have liberty to use them... by Richard Baxter
Vermaning tot bekeering
Voix de Dieu qui appelle les pécheurs à la repentance et à la conversion... par Richard Baxter, La
Watch your walk : ministering from a heart of integrity
Wěčné odpočinutj Swatých, předložené od Richarda Baxtera
What we must do to be saved.
winding-sheet for popery., A
works, moral and religious, of Sir Matthew Hale, knt. ..., The
Ziel-verruckinge: ofte bedenckinge, op de gelegentheyt van den tijdt der geboorte Christi
مجمل حديث : باكستر عن الاعمال الخارقة للطبيعة التى حدثت فى انكلترا واسكتلندا
牧会論
Notes: 
Typewritten (carbon)
Thesis (Ph. D.)--Emory University, 1967, Dept. of English, Dr. William G. Madsen
Sources: 
VIAF BAV BNC BNF DNB LAC LC NDL NKC NLI NLP NTA NUKAT SELIBR SUDOC WKP
TEL