Examples: Prince; Princeton University; Ken Follett; Follett,Ken
1shortlisttitle datasearch history  
results search [or] (ISNI Number (ISN:)) 0000000115619461 | 1 hits
Person
ISNI: 
0000 0001 1561 9461
Name: 
Akakiades
Batavus, Janius Laconicus Franco
Bato filius
Bato filius (pseudonym)
Batofilius
Berkheij, Jan L. van
Berkhey, J. le Francq van
Berkhey, Jan Le Francq van
Berkhey, Jan LeFrancq van
Berkhey, Joannes L. van
Berkhey, Joannes Le Francq Van
Berkhey, Johann Franz van
Berkhey, Johann Franz von
Berkhey, Johannes L. van
Berkhey, Johannes le Franck van
Berkhey, Johannes Le Francq van
Berkhij, Jan le Francq van
Berkhley, Johann F. le
Franck van Berkhey, Johannes le
Francq a Berkhey, Joannes le
Francq, Johann le
Francq van Berkheij, J. le
Francq van Berkheij, Johannes le
Francq van Berkhey, J. le
Francq van Berkhey, Joannes
Francq van Berkhey, Joannes Le
Francq van Berkhey, Johan le
Francq van Berkhey, Johannes le
Francq van Berkhey, Johannes Le (Netherlandish painter, 1729-1813)
Francq van Berkhij, Jan le,
Francq van Berkhley, Johann le
Francq van Berkley, Johannes le
Francquenius, Janus
Henriades v. S, A.
Henriades v. S, A. (pseudonym)
J.L.F.V.B
Johannes Le Francq van Berkhey
L.F.v.B
L. F. v. B, Joannes
Le Francq de Berlkhey, Joannes
Le Francq van Berkheij, Jan
Le Francq Van Berkheij, Johannes
Le Francq Van Berkhey, Joannes
Le Francq Van Berkhey, Johannes
Le Francq van Berkhey, Js
Le Francq van Berkhij, Jan
Lefrancq van Berkhey, Jean
LeFrancq van Berkhey, Joannes
LeFrancq van Berkhey, Johannes
Van Berkhey, Joannes Le Francq
Van Berkhey, Johannes Le Francq
Van Berkhij, Jan le Francq
Dates: 
1729-1812
Creation class: 
Cartographic material
Language material
Manuscript language material
Text
Two-dimensional nonprojectable graphic
Creation role: 
author
Related names: 
Allart, Johannes (Amsterdam)
Bato Filius (see also from)
Bato Filius Roterodamensis (see also from)
Callot, Job (see also from)
Coster, Hendrik (Leiden)
Does Pieterszoon, Frans de (Leiden)
Echte vrank en vrye Batavier, een (see also from)
Echte vrank en vrye ouderwetsche patriot, een (see also from)
Eyk, Pieter van der I (actif de 1736 à 1769)
Franco Batavus, Janius Laconicus (see also from)
Francqenius, Janus (see also from)
Heyblom, Arnoldus (see also from)
Heyligert, Cornelis (Leiden)
Hoogenstraaten, Hendrik (Leiden)
Kraaijepoot, Jogchem (see also from)
Kruit, Bastiaen (see also from)
Leiden
Mare, Pieter de (1758-1796)
S.n. (Leiden)
S.n. (S.l.)
San Pío Aladrén, Pilar
Schietspoel van der Blaauw, Justus (see also from)
Thoir, Johannes van (Leiden)
Van Jagen, Jan (171.-1796)
Varkevisser, Rein (see also from)
Vinkeles, Reinier (1741-1816)
Vry le Francq V.B, Carel David de (see also from)
Titles: 
Aan de edele manhafte Leydsche Schuttery, optrekkende onder geleide van den ... kapitein J.Hs. Prins van Lockhorst ..
Album amicorum
Albuminscriptie
bekeering en hellevaart van de postfiakker Het Hoene. Voor bisschop Willebrordus., De
blokke zaager., De
Brief van Joannes Le Francq van Berkhey (1729-1812) aan Arnout Vosmaer (1720-1799).
Donquichottiaden of De ylhoofdige bedryven van de nieuwe patriotsche cavalleristen.
eerstelingen der Katwyksche Haring-Vischery aan ... Willem de Vyfde ... Ao. 1787. den 26. September ... aangeboden door Rein Varkevisser, en Bastiaen Kruit., De
Ernstige en boertige vertellingen mijner jeugd : ware orgineelen
Expositio caracteristica Structurae florum. -
Expositio characteristica structurae florum qui dicuntur compositi : quam cum figuris, ad naturam expressis annuente summo numine
Expositio characteristica structurae florum qui dicuntur Compositi, quam... eruditorum examini submittit, ad diem 12 decembris 1760... Joannes Le Francq Van Berkhey,...
Fabel van de abdisse Campersteur.
Fabel van de snoek en de baars.
feestvierend Leyden, in het vaderland-lievend genootschap, Standvastigheid wekt Eendragt: ter aandenking aan de heldhaftige verdedigingen en herwinningen der gewigtige frontier-steeden, Maeztricht, de Klundert, de Willemstad, Breda, Geertruidenberg, en Gornichem, Het : in zes lierzangen
Gedenksteenen der dankbaarheid. voor het herbouwd huis, naast de verwoeste puin der oude stad Leyden, op de Koepoortsgraft, in zinspelende opschriften, en toepasselijke versjes, doen bijtelen;
Gods water-roede. Of Welbron der overstroomingen. Ter gelegenheid der inbraken in 'slands dyken, den 23. maart [...] in den jare 1751.
Haagsche parade, op de promotie door politiek vaderlands vernuft, De : een waar origineel
Hartelyk welkom aan den doorlugtigen bruidegom, Willem Fredrik, erfprince van Oranje en Nassauw &c. &c. by desselfs intrede binnen de muuren der wydvermaerde en aloude stad Leyden, in de aldaar, door deszelfs doorluchtige voorvaderen luisterlyk gstichte en beschermde Hooge Schoole.
hellevegen in de trekschuit, De
Herdenking aen de verdiensten van den kunstryken en welsprekenden tooneelspeeler en kunstgraveerder Joannes Punt, den luisterryken Amsteldamschen Schouwburg ... toegewyd. By gelegenheid van s'mans sterf-uur op ... 18de Dec. 1779 : ...
hoornekruiper, De
Iets voor de patriotten
Joosje met de rommelpot
Joost van Vondels bede aan de oppervyanden
Js. Le Francq van Berkhey aan zyne medeburgeren [...]. Tweede stukje
Justus schietspoel van der Blaauw, schutter onder het blaauwe vaandel van Kapitein Blauwbak in de stad Blaauw blaauw aan pefroen, Haarlemmer bont onder de spreuk: laat blaauw, blaauw blyven.
Kinderlied
Kingsbergen's traanen, gestort op 's lands schip van oorlog, de Argo
Klugt van het zuiglam, of de Casus Dabilis
Kootje en Kaatje, weesjes nieuwejaars-lied, en saamenspraak.
Kort bericht, wegens de omstandigheden, die er hebben plaats gehad, by gelegenheid, dat vyfentwintig jonge burgerdogters ... de eere hadden, om de ... erfstadhouderlyke familie, by derzelver ... intrede binnen ... Leyden ... hun dankbare hulde te bieden ...
Leidens burger-traanen, op de grafzerken der edele groot-achtbaare heeren vaderen mr. Johan van der Marck, mr. Jacob Pla, burgermeesteren; en mr. Johan Alexander van Lanschot, meesterknaap van Holland ...
Leyden verrukt, op het tweede eeuwgetijde der oprichting van de Hollandsche Hooge Schoole binnen haare muuren : zinne-spel
Leydsch Oranje burgers tafellied.
Leydsche spinster, in zegepraal, of De vrije huwlijks-keus, De : een waar origineel
Lierzang in den smaak den[!] protesteerende leden, teegens de algemeene rust, vryheid en eendracht, binnen de stad Leyden.
Lierzang van den echten vrank en vryen Batavier, aan en ter verjaaringe van ... Willem de Vyfde ... treedende in zyn 39ste jaar, den 8ste maart 1786.
"Lijkgedachtenis van zijne doorluchtige hoogheid, prins Willem den Vijfde"
Lof- en eerekrans, gevlogten om het hoofd van den laaggebooren heer Arij Broedertjespan.
Lykgedachtenis van zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem den Vijfde
menschlijkheid van eenen Leydschen kuiper en eenen edelmoedigen zakkenrolder, De : een waar origineel
Model of voorbeeld voor alle achjes, vulnis- en karrelieden om op een geestige, natuurlyke en kunstlievende trant hunne nieuwjaars en kermiszangen na den eisch der vrye drukpers op te stellen ...
Monsieur den Ikker.
Nagelaten gedichten
Natuurkundige vergelijkingen ten betooge, dat men de zoo veel geruchtmakende koepokken te houden hebbe voor een soort van etterblijnen en blaaren, die alom, inzonderheid in ons vaderland, bij de landlieden bekend zijn onder den naam van de blaar met aanmerkingen en waarneemingen over deeze stof en over derzelver inënting
Natuurlijke historie van het rundvee in Holland
Natuurlyke historie van Holland
nieuwe maaneschyn, De
nieuwe politieke weegschaal., De
Nieuwe roê voor Leidze billen, om hun stoutheid wat te stillen; : neffens eene pallempaas, voor den Leidzen Sunter Klaas. : Met een slag- en weerslag-dicht, aan 't poëtisch gild gerigt.
oliekoek duivel., De
Op de roekelooze proefnemingen met de lugtbollen.
oranje kousseband, in de schoppe druif., De
Oud Hollands vriendschap, dankbaar aan Neerlands kroost, tot Leydens troost, besloten met Utrechts eeuwschets: in Nederduitsche dichtmaat, met uitgebreide historiesche oud Hollandsche aanteekeningen, afbeeldingen van vriendschappelijke drinkbekers en zinnebeeldige titelplaat; mitsgaders een beeldnis medaillon des konings van Holland. Aan den raad en het volk van Leyden
Oud Hollandse vriendschap, tot Leydens troost by haren ramp in den jare 1807 gevolgd van Utrechts eeuwschets
oude rechtzinnige academische cronyke. Dier vermaerde stad. Daer wel eer de schoolen der wysheid; haeren zetel gevestigt had, Die
Provisioneel antwoord van Jan le Francq van Berkhey aan Frans van Lelyveld, op zijn nodig bericht aan het publiecq.
raadhuis., Het
roje haan
Rommelpot, voor de dolende ridder, ter eere van den extemporaire rommelpots-dichter den groten J. Nomsz.
Samenspraak tusschen Govert Bidlo. Romein de Hooge, en de Politieke kruijer. In de Acheronsche velden.
Samenspraak tusschen Govert Bidloo, Romein de Hooge, en de Politieke kruijer, in de Acherontsche velden.
Snerpende hekelroede, van eenen echten vrank en vryen Batavier, op de schurfte vereelte lendenen der lasterende en alles aanschendende logen-courantiers en volksberoerders van Nederland; met eenen verzachtenden en oprechten raad tot boete en eendragt. Vercierd met eene fraaije zinnebeeldige konstplaat, en deszelfs uitleg
stomme leid de blinde., De
Tachtigjarig winterloover, gestrooid op de Najaarsbladen van Mr. Willem Bilderdijk.
Ter heuglijke verjaring van Zijne Doorlugtige Hoogheid Willem Fredrik, erfprince van Oranje en Nassauw. Grave van Buren. Enz. enz. enz. Tredende in zijn twaalfde jaar den 25. augustus MDCCLXXXIII.
([Title A2:]) De klappermansduivel.
toren van de Leydsche Saai- of Festijnhalle andermaal sprekende ingevoerd, bij gelegenheid dat na de verkooping van denzelven tot afbraak, deszelfs slooping is opgeschorst met eenige historische aanteekeningen, De
toren van de Leydsche Saai- of Festijnhalle sprekende ingevoerd, De : bij gelegenheid van zijne slooping, veroorzaakt door de ramp van Leyden, voorgevallen op den 12. januarij 1807
Tromp's sluijer nog bevlekt van Engelsch bloed, de traanen afwisschende van Kingsbergen, Mecca's Argo, gestort in zyn treurklagt over het ongeval, den Grave van Byland bejegend op de vrye zee.
Tromp's sluyer nog bevlekt van Engelsch bloed, de traanen afwisschende van Kingsbergen, Mecca's Argo, gestort in zyn treurklagt over het ongeval, den Grave van Byland bejegend op de vrye zee
Tweede en derde capittel
Vaderlyk afscheid en getrouwen raad van een welmeenend eendrachts-burger, aan zynen zoon, gereed om voor 't vaderland, vryheid en godsdienst, op 's lands vloote van oorloge te dienen
Vergelijkende aanmerkingen der waarneemingen, door kundige, onderzoeklievende mannen in de voorige veesterften geboekstaaft, tegens die, welken in het rapport wegens den staat der veeziekte, zijn waargenoomen, in de maand December 1796, in de landen tusschen Maas en Waal, en den Lande van Cuyk, door S.J. Brugmans ...
Verhandelingen, uitgegeeven door de Hollandsche Maatschappye der Weetenschappen, te Haarlem. : [Volume 19, parts 2-3]
verheerlijkt Leyden, bij het tweede eeuwgetijde van deszelfs heuchlijk ontzet., Het
Vervolg op de Natuurkundige vergelijkingen
Vervolg op de Oranjeboomen, onder het byschrift Ten dage als gy daar van eet zult gy den dood sterven.
Vervolg op den Batavier, ter nadere opheldering van het geene in dit weekblad wegens J. Le Francq van Berkhey gevonden word. : met echte bewyzen betoogt
Vervolg op den Batavier, voor Js. Le Francq van Berkhey
Voorlopige missive van een echten vrank en vryen Batavier aan het publiek
Vrank en Vry, 1990 ; Johannes le Francq van Berkheij (1729-1812)
Vredelievende mey-groete en burgerzang der ed. manhafte krygsraad en schutterye van het hoffelyk 'sGravenhaege
Vredelievende meygroete en burgerzang
vrijheid bij gelegenheid van het vreugdemael ter viering van de alliantie met Vrankrijk, gehouden binnen Rotterdam, den 24 April 1786., De
Willem de Vijfde aan Joannes Le Francq van Berkhey
Willem de Vyfde aan Joannes Le Francq van Berkhey
Wonderlyke avantuurlyke historie van
zeetriumph der Bataafsche vryheid, op Doggersbank, bevochten den 5den van oogstmaand 1781, De
Zendbrief van Jonas Kikkersloot aan Jogchem Kraayepoot, ... volgens de Schasziaansche wyze, ...
Zinnebeeldige verklaaring der illustre sledevaart, ten besluite der heugchelijke eeuwfeesten wegens de wonderbaare verlossing, en de daar op, ten loon voor de vaderlandsch deugd, gevolgde opregting van Hollands Hooge Schoole der stad Leyden
Zinspeelende keerdichtjes op de geestige gedichtjes
Zinspelende gedigjes, op de geestige printjes ge-etst door Pieter de Mare, na de teekeningen van mejuffrouw Christina Chalon, berustende in de verzameling van [...] H.A. Dibbets.
Zinspelende gedigtjes
Notes: 
"Pro gradu doctoratus ... in Medicina"--Leiden
Sources: 
VIAF BNF DNB JPG LC NTA RERO SUDOC WKP